Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kamcezvikend.sk a súčastne predávajúcim, je spoločnosť:
kamcezvikend.sk, s r.o.


IČO: 46 222 260
DIČ: 2020312690
IČ DPH:SK2023282063


spoločnosť kamcezvikend.sk, s.r.o. je platcom DPH

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č: 27865/V.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

Adresa sídla firmy:
Južná trieda 74
Košice 040 01

Číslo účtu: SK9211000000002925858251

Mobil: 0911/ 600 010
Kontaktná osoba: Marek Lumtzer
Mail: info@kamcezvikend.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných cestovnou kanceláriou kamcezvikend.sk, s.r.o. (ďalej aj ako „VPÚZ“) upravujú práva a povinnosti medzi cestovnou kanceláriou kamcezvikend.sk, s.r.o. a objednávateľom, v súvislosti s poskytovaním služieb v oblasti cestovného ruchu prezentovaných na web stránke www.kamcezvikend.sk, a to predovšetkým v súvislosti s obstaraním zájazdu na základe zmluvy o obstaraní zájazdu.

 

1.2 Spoločnosť kamcezvikend.sk, s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 46 222 260, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27865/V (ďalej ako „cestovná kancelária“ alebo len v skratke „CK“) je obchodnou spoločnosťou založenou a pôsobiacou v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spoločnosť kamcezvikend.sk, s.r.o. je oprávnená na vykonávanie činnosti: Prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

 

1.3 Zájazdom sa rozumie vopred pripravená kombinácia služieb: doprava a ubytovanie, prípadne iných, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program.

 

1.4 Objednávateľom je akákoľvek fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktorá prostredníctvom internetového portálu www.kamcezvikend.sk prejaví záujem o služby prezentované na tejto web stránke.

 

1.5 Zmluvou o obstaraní zájazdu sa rozumie zmluva uzatvorená medzi CK a objednávateľom podľa § 741a a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov a zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, na základe ktorej sa CK zaväzuje obstarať zájazd a objednávateľ sa zaväzuje za zájazd zaplatiť dojednanú cenu.

 

1.6 VPÚZ sa vzťahujú na všetky právne vzťahy vzniknuté medzi CK a objednávateľom v súvislosti s obstaraním zájazdu. Na vzťahy neupravené týmito VPÚZ alebo zmluvou o obstaraní zájazdu sa vzťahujú príslušné ustanovenia slovenského právneho poriadku. VPÚZ sa stávajú pre objednávateľa záväznými podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

 

1.7 CK ponúka a predáva služby v oblasti cestovného ruchu, predovšetkým prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä internetového portálu www.kamcezvikend.sk, e-mailovými správami na vyžiadanie, telefonicky.

 

2. Objednávka služieb a uzatvorenie zmluvy

2.1 CK prevádzkuje na svojej internetovej stránke www.kamcezvikend.sk rezervačný systém, prostredníctvom ktorého má objednávateľ možnosť objednať si zájazd.

 

2.2 Objednávateľ je povinný vyplniť všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári pravdivo a úplne. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov v objednávkovom formulári je objednávateľ povinný skontrolovať vyplnené údaje. Objednávateľ má možnosť prípadné chyby opraviť. Objednávka je odoslaná až po tom, ako bola objednávateľom skontrolovaná a potvrdená kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Podmienkou odoslania objednávky je oboznámenia sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami CK a prejavenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Objednávateľ v prípade súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami CK zaškrtne políčko „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami CK“. Objednávateľ má možnosť oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami už pred vytvorením objednávky a zároveň je na takúto možnosť dostatočným spôsobom upozornený.

 

2.3 Objednávateľ je povinný pri vytváraní objednávky prostredníctvom rezervačného systému prístupného na stránke www.kamcezvikend.sk uvádzať úplné a pravdivé údaje. Požadované informácie slúžia na identifikáciu objednávateľa a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii a budú použité pri príprave návrhu zmluvy o obstaraní zájazdu ako aj pri rezervácii ubytovania a dopravy. V prípade potreby doplnenia ďalších identifikačných údajov, alebo dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu a pod.), bude objednávateľ zo strany CK kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom na poskytnutom kontaktnom údaji. CK si vyhradzuje právo odmietnuť uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. CK je oprávnená odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy, v prípade, že objednávateľ požadované údaje alebo dokumenty neposkytne včas, ako aj v prípade ak objednávateľ uvedie nepravdivé, resp. neúplné údaje. CK v takýchto prípadoch nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá by objednávateľovi mohla vzniknúť.

 

2.4 CK objednávateľovi rezerváciu vykonanú prostredníctvom rezervačného systému potvrdí e-mailovou správou, alebo v prípade neaktuálnosti ponuky rezerváciu odmietne a to bez zbytočného odkladu od prijatia rezervácie

 

2.5 E-mailová správa, ktorou CK potvrdzuje rezerváciu, obsahuje nasledujúce prílohy:
- všeobecné obchodné podmienky CK
- doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom
- zálohovú faktúru

 

2.6 Zmluva o obstaraní zájazdu je uzatvorená okamihom, keď včasné prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľom nadobudne účinnosť. Včasné prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu nadobúda účinnosť okamihom, keď vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu dôjde CK. Neskoré prijatie má účinky včasného prijatia, ak CK o tom bezodkladne upovedomí objednávateľa, a to ústne alebo odoslaním e-mailovej správy. Za prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu sa považuje aj včasné a riadne uhradenie celej sumy uvedenej v zálohovej faktúre.

 

2.7 Po uskutočnení úhrady zálohovej faktúry nie je možné objednávku zrušiť.

 

2.8 Objednávateľ sa zaväzuje originál zaplatenej faktúry vytlačiť, podpísať a zabezpečiť jej riadne a bezpečné uschovanie. Objednávateľ zaplatením predfaktúry prejavuje súhlas s VPÚZ a zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená podľa tohto článku týchto VPÚZ sa považuje za zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorá má inú vhodnú formu v súlade s ustanovením § 741b Občianskeho zákonníka.

 

2.9 Uhradenie zálohovej faktúry je možné uskutočniť buď prevodom na účet spoločnosti kamcezvikend.sk,s.r.o. alebo priamym vkladom na účet spoločnosti kamcezvikend.sk,s.r.o. Zároveň spoločnosť kamcezvikend.sk,s.r.o. umožňuje vykonať platbu aj prostredníctvom platobného terminálu banky ČSOB.

 

3. Ceny zájazdov a ďalších poskytovaných služieb a platobné podmienky

3.1 Cena zájazdu je stanovená dohodou medzi objednávateľom a CK. CK má právo na úhradu ceny zájazdu pred jeho uskutočnením. Objednávateľ je povinný uhradiť dojednanú cenu a to na základe zálohovej faktúry, ktorá bude objednávateľovi doručená prostredníctvom e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu v lehote uvedenej v zálohovej faktúre, v opačnom prípade je CK oprávnená odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu, objednávateľ je v takomto prípade povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CK nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli; ak zmluva ešte nebola platne uzatvorená, právny vzťah nevznikne a objednávateľ nemá nárok na účasť na zájazde.

 

3.2 Ceny zájazdov zahŕňajú dopravu, ubytovanie pokiaľ v popise zájazdu nie je uvedené inak.

 

3.3 Objednávateľ má nárok na poskytnutie objednaných služieb iba pri zaplatení ceny zájazdu v plnej výške.

 

3.4 V prípade, ak dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, a ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu, je CK oprávnená jednostranne, bez súhlasu objednávateľa, zvýšiť cenu zájazdu. Prípadné zvýšenie ceny zájazdu bude prevedené o čiastku zodpovedajúcu hodnote, o ktorú došlo k navýšeniu ceny; CK je povinná informovať objednávateľa o zvýšení ceny v lehote 21 dní pred začatím zájazdu a v písomnej forme.

 

3.5 Celkovú sumu je potrebné uhradiť na účet spoločnosti buď bankovým prevodom (Internet Banking) alebo priamym vkladom na účet. Bankové spojenie – SK9211000000002925858251

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Objednávateľ má právo na riadne a včasné poskytnutie objednaných a zaplatených služieb.

 

4.2 Objednávateľ má právo požadovať od CK všetky informácie, ktoré sa týkajú objednávaných služieb.

 

4.3 Objednávateľ má právo na reklamáciu poskytnutých služieb za podmienok uvedených v čl. 7 týchto VPÚZ.

 

4.4 Objednávateľ je povinný podávať úplné a pravdivé údaje o sebe ako aj ďalších účastníkoch, potrebné k obstaraniu dopravy a ubytovania, bezodkladne informovať o zmenách týchto osobných údajov a zaplatiť za objednané služby dojednanú cenu.

 

4.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. 3 týchto VPÚZ.

 

4.6 Objednávateľ je povinný sa dostaviť v stanovenom čase a na stanovené miesto zrazu/odjazdu so všetkými dokladmi požadovanými podľa cestovných pokynov. Objednávateľ je povinný dodržiavať pasové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy krajiny do ktorej cestuje.

 

4.7 Objednávateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu. Objednávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorú počas zájazdu zavinil svojim protiprávnym konaním v dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom zariadení.

 

4.8 CK sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi objednané a zaplatené služby riadne a včas v súlade so zmluvou o obstaraní zájazdu a týmito VPÚZ a zaväzuje sa poskytnúť objednávateľovi o služby CK všetky informácie a doklady nevyhnutne potrebné k realizácii objednanej služby (predovšetkým poskytne informácie o mieste a čase odletu, adrese ubytovania, spôsobe dopravy a iné).

 

4.9 Po pripísaní celkovej ceny objednaných tovarov na účet spoločnosti kamczevikend.sk,s.r.o. je obratom zaslaný objednávateľovi originál faktúry, ktorý možno použiť ako daňový doklad.

 

5. Zmeny zmluvy o obstaraní zájazdu

5.1 Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Ak CK navrhne zmenu zmluvy podľa tohto odseku, má objednávateľ právo rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľ musí písomne oznámiť CK v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, keď bol objednávateľovi doručený návrh na zmenu zmluvy.

 

5.2 Pri uskutočnení zájazdu môže dôjsť aj k iným – malým zmenám. Malou zmenou sa pre účely týchto VPÚZ rozumie napr. zmena trasy, zmena termínu odchodu alebo odletu o menej ako 24 hodín, ďalej zmena ubytovacieho zariadenia, prípadne i strediska pokiaľ bude náhradné ubytovanie poskytnuté v zariadení rovnakom, alebo vyššej kategórie, a to aj v prípade ak k zmene dôjde počas pobytu; za malú zmenu sa považujú aj iné malé zmeny v organizácii stravovania, poskytovania doplnkových služieb a pod., ktoré CK nemôže ovplyvniť. V prípade týchto zmien nedochádza k zmene ceny zájazdu. Objednávateľ berie na vedomie, že vyššie uvedené tzv. malé zmeny nie sú dôvodom na reklamáciu poskytnutých služieb. CK si vyhradzuje právo jednostranne uskutočniť malé zmeny.

 

5.3 Pred začatím zájazdu môže objednávateľ písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v lehote 24 hodín od uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Objednávateľ berie na vedomie, že vo väčšine prípadov zmenu osoby ako účastníka zájazdu nie je možné vykonať z dôvodu, že rezervačný systém alebo letecký prepravca alebo iný dodávateľ služby vykonanie takejto zmeny nepripúšťa alebo pripúšťa, ale iba za podmienky zaplatenia príslušného poplatku. CK o tejto skutočnosti bude bezodkladne informovať objednávateľa. Ak z odôvodnených príčin, ktoré nie sú na strane CK, zmenu v osobe účastníka nie je možné vykonať, zájazdu je povinný sa zúčastniť pôvodný objednávateľ. V prípade, ak je možné zmenu účastníka zájazdu vykonať, dňom doručenia oznámenia o zmene sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

 

6. Odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu

6.1 CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté.

 

6.2 Objednávateľ má právo pred začatím zájazdu od zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia CK. V takomto prípade je objednávateľ povinný uhradiť CK zmluvnú pokutu pozostávajúcu zo storno poplatku uvedeného v tomto odseku. V prípade vzniku povinnosti objednávateľa zaplatiť CK zmluvnú pokutu, objednávateľ súhlasí s tým a berie na vedomie, že zmluvná pokuta bude započítaná do zaplatenej ceny zájazdu a CK vráti objednávateľovi zaplatenú cenu zájazdu zníženú o zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty za odstúpenie od zmluvy podľa tohto odseku je 100 % z celkovej ceny zájazdu. Ustanovenia tohto odseku sa nepoužijú pre prípad odstúpenia od zmluvy upravený v ods. 5.1 týchto VPÚZ.

 

6.3 Ak odstúpi objednávateľ od zmluvy o obstaraní zájazdu podľa ods. 5.1 týchto VPÚZ alebo ak odstúpi CK od zmluvy o obstaraní zájazdu z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy o obstaraní zájazdu poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve o obstaraní zájazdu, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy o obstaraní zájazdu podľa tohto odseku sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy o obstaraní zájazdu považujú za platby podľa novej zmluvy o obstaraní zájazdu. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

 

6.4 Ak CK zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

 

6.5 CK je oprávnená zájazd zrušiť z dôvodov pôsobenia tzv. vyššej moci (t. j. takých okolností, ktoré CK nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä z dôvodu živelných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie alebo teroristických útokov v oblasti konania zájazdu); v takomto prípade má CK právo na úhradu už poskytnutých služieb; v prípade prerušenia zájazdu z tohto dôvodu je CK povinná urobiť opatrenia potrebné k zabezpečeniu návratu objednávateľa, náklady s tým spojené nesú obe strany rovnakým podielom. CK je oprávnená zrušiť zájazd, ak od CK nemožno spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia zájazdu alebo jeho ďalšieho priebehu; o týchto dôvodoch je CK povinná objednávateľa bezodkladne informovať; ustanovenia predchádzajúcej vety sa použijú primerane aj v tomto prípade. CK je oprávnená zrušiť zájazd taktiež v prípade závažného porušenia povinností uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu alebo v týchto VPÚZ objednávateľom. Za závažné porušenie povinností objednávateľom sa považuje aj konanie, ktoré vážne narušuje priebeh zájazdu alebo ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov zájazdu, ako aj porušenie platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo platných právnych predpisov hostiteľskej (prípadne tranzitnej) krajiny. V takomto prípade objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie alikvótnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej je objednávateľ povinný nahradiť CK náklady spojené so spiatočnou dopravou. Nároky CK na náhradu spôsobenej škody tým nie sú dotknuté.

 

6.6 Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľa porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou o obstaraní zájazdu alebo platným právnym predpisom, alebo ak CK odstúpi od zmluvy o obstaraní zájazdu pred začatím zájazdu z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty vo výške 25 % z celkovej ceny zájazdu a CK je povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

 

6.7 Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK určených zmluvou o obstaraní zájazdu alebo platným právnym predpisom alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy v prípade uvedenom v odseku 6.2, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy o obstaraní zájazdu, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté

 

7. Zodpovednosť CK a reklamačné konanie

7.1 CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o o obstaraní zájazdu bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK.

 

7.2 Ak nesplní CK povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu alebo z platných právnych predpisov riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o obstaraní zájazdu, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho odseku.

 

7.3 CK je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. V takýchto prípadoch je CK povinná poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.

 

7.4 CK nenesie zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu podľa zmluvy o obstaraní zájazdu alebo ktoré si objednávateľ objedná nad rámec zmluvy o obstaraní zájazdu a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

 

7.5 Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

 

7.6 Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

 

7.7 Ak služby podľa odseku 7.5 týchto VPÚZ nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je CK povinná vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

 

7.8 V prípade, ak objednávateľ nenastúpi na zájazd, alebo nezačne čerpať služby riadne zabezpečené CK z akéhokoľvek dôvodu, prípadne služby na základe vlastného rozhodnutia nevyčerpá vôbec, alebo len sčasti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nevyčerpané služby.

 

7.9 Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

 

7.10 Na všetky reklamácie podané v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je CK povinná odpovedať bezodkladne písomnou formou, avšak najneskôr v lehote 30 dní od obdŕžania reklamácie.

 

7.11 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim kamcezvikend.sk, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Spoločnosť kamcezvikend, s.r.o. týmto oznamuje objednávateľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude kamcezvikend.sk, s.r.o. ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje objednávateľa (Meno, Priezvisko, Adresa, PSČ, tel. kontakt, email) bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov objednávateľa bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch medzi kamcezvikend.sk, s.r.o. a objednávateľom a spracúvanie osobných údajov objednávateľa je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán.
Objednávateľ berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté objednávateľom v objednávkovom procese budú zo strany kamcezvikend.sk, s.r.o. ďalej poskytnuté príslušným dodávateľom na účely poskytnutia služieb požadovaných objednávateľom, vrátane cezhraničných prenosov.

 

8.2 CK sa riadi pri spracovaní informácií o objednávateľoch platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky informácie o objednávateľovi slúžia výhradne pre internú potrebu CK, okrem nevyhnutných údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie požadovaných služieb. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z databázy spoločnosti.

 

8.3 Objednávateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013, aby kamcezvikend.sk, s.r.o. uschovával jeho osobné údaje týkajúce sa zasielania informácií za účelom priameho marketingu (napr. informácie o nových produktoch, službách, zľavách, aktuálnych akciách…) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Objednávateľ udeľuje tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov objednávateľa. kamcezvikend.sk, s.r.o. po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov objednávateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu objednávateľa do kamcezvikend.sk, s.r.o..
kamcezvikend, s.r.o. vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. kamcezvikend, s.r.o. vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo inej ním ustanovenej povinnosti.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VPÚZ nadobúdajú účinnosť 7.7.2011 CK si vyhradzuje právo na zmenu týchto VPÚZ.

 

9.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú predovšetkým príslušné ustanovenia zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2004 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v ich platnom znení.

 

9.3 Objednávateľ podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdzuje, že sa oboznámil s VPÚZ, ich textu rozumie, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu a bez výhrad ich akceptuje.

 

V Košiciach, dňa 01.07.2014

Za správnosť a úplnosť znenia týchto VPÚZ ku 01.07.2014

kamcezvikend.sk, s.r.o.
Marek Lumtzer, konateľ

Menu

+ Všetky Zľavy
+ Recenzie
+ Ako To Funguje
+ Darčekové poukážky

Bezpečný nákup

saec.png  poistovna.png

visa.png     sacka.png

Kontakt

kamcezvikend.sk, s r.o.

Južná trieda 74 Košice 040 01

tel: +421 911 600 010

e-mail: info@KamCezVikend.sk