Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA POBYTOCH

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kamcezvikend.sk a súčastne predávajúcim, je spoločnosť:
kamcezvikend.sk, s r.o.


IČO: 46 222 260
DIČ: 2020312690
IČ DPH:SK2023282063


spoločnosť kamcezvikend.sk, s.r.o. je platcom DPH

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č: 27865/V.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

Adresa sídla firmy:
Južná trieda 74
Košice 040 01

Číslo účtu: SK9211000000002925858251

Mobil: 0911/ 600 010
Kontaktná osoba: Marek Lumtzer
Mail: info@kamcezvikend.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné podmienky účasti na pobytoch organizovaných cestovnou agentúrou kamcezvikend.sk, s.r.o. (ďalej aj ako „VPÚZ“) upravujú práva a povinnosti medzi cestovnou agentúrou kamcezvikend.sk, s.r.o. a objednávateľom, v súvislosti s poskytovaním služieb v oblasti cestovného ruchu prezentovaných na web stránke www.kamcezvikend.sk, a to predovšetkým v súvislosti s obstaraním pobytu na základe zmluvy o obstaraní pobytu.

 

1.2 Spoločnosť kamcezvikend.sk, s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 46 222 260, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27865/V (ďalej ako „cestovná CA“ alebo len v skratke CA) je obchodnou spoločnosťou založenou a pôsobiacou v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spoločnosť kamcezvikend.sk, s.r.o. je oprávnená na vykonávanie činnosti: Prevádzkovanie cestovnej agentúry.

 

1.3 Zájazdom sa rozumie vopred pripravená kombinácia služieb: doprava a ubytovanie, prípadne iných, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program.

 

1.4 Objednávateľom je akákoľvek fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktorá prostredníctvom internetového portálu www.kamcezvikend.sk prejaví záujem o služby prezentované na tejto web stránke.

 

1.5 Zmluvou o obstaraní pobytu sa rozumie zmluva uzatvorená medzi CA a objednávateľom podľa § 741a a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov a zákona č. 281/2001 Z. z. o pobytoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, na základe ktorej sa CA zaväzuje obstarať zájazd a objednávateľ sa zaväzuje za zájazd zaplatiť dojednanú cenu.

 

1.6 VPÚZ sa vzťahujú na všetky právne vzťahy vzniknuté medzi CA a objednávateľom v súvislosti s obstaraním pobytu. Na vzťahy neupravené týmito VPÚZ alebo zmluvou o obstaraní pobytu sa vzťahujú príslušné ustanovenia slovenského právneho poriadku. VPÚZ sa stávajú pre objednávateľa záväznými podpísaním zmluvy o obstaraní pobytu a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

 

1.7 CA ponúka a predáva služby v oblasti cestovného ruchu, predovšetkým prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä internetového portálu www.kamcezvikend.sk, e-mailovými správami na vyžiadanie, telefonicky.

 

2. Objednávka služieb a uzatvorenie zmluvy

2.1 CA prevádzkuje na svojej internetovej stránke www.kamcezvikend.sk rezervačný systém, prostredníctvom ktorého má objednávateľ možnosť objednať si zájazd.

 

2.2 Objednávateľ je povinný vyplniť všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári pravdivo a úplne. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov v objednávkovom formulári je objednávateľ povinný skontrolovať vyplnené údaje. Objednávateľ má možnosť prípadné chyby opraviť. Objednávka je odoslaná až po tom, ako bola objednávateľom skontrolovaná a potvrdená kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Podmienkou odoslania objednávky je oboznámenia sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami CA a prejavenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Objednávateľ v prípade súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami CA zaškrtne políčko „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami CA“. Objednávateľ má možnosť oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami už pred vytvorením objednávky a zároveň je na takúto možnosť dostatočným spôsobom upozornený.

 

2.3 Objednávateľ je povinný pri vytváraní objednávky prostredníctvom rezervačného systému prístupného na stránke www.kamcezvikend.sk uvádzať úplné a pravdivé údaje. Požadované informácie slúžia na identifikáciu objednávateľa a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii a budú použité pri príprave návrhu zmluvy o obstaraní pobytu ako aj pri rezervácii ubytovania a dopravy. V prípade potreby doplnenia ďalších identifikačných údajov, alebo dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu a pod.), bude objednávateľ zo strany CA kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom na poskytnutom kontaktnom údaji. CA si vyhradzuje právo odmietnuť uzavretie zmluvy o obstaraní pobytu, resp. CA je oprávnená odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy, v prípade, že objednávateľ požadované údaje alebo dokumenty neposkytne včas, ako aj v prípade ak objednávateľ uvedie nepravdivé, resp. neúplné údaje. CA v takýchto prípadoch nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá by objednávateľovi mohla vzniknúť.

 

2.4 CA objednávateľovi rezerváciu vykonanú prostredníctvom rezervačného systému potvrdí e-mailovou správou, alebo v prípade neaktuálnosti ponuky rezerváciu odmietne a to bez zbytočného odkladu od prijatia rezervácie

 

2.5 E-mailová správa, ktorou CA potvrdzuje rezerváciu, obsahuje nasledujúce prílohy:
- všeobecné obchodné podmienky CA
- doklad o poistení pobytu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom
- zálohovú faktúru

 

2.6 Zmluva o obstaraní pobytu je uzatvorená okamihom, keď včasné prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní pobytu objednávateľom nadobudne účinnosť. Včasné prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní pobytu nadobúda účinnosť okamihom, keď vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní pobytu dôjde CA. Neskoré prijatie má účinky včasného prijatia, ak CA o tom bezodkladne upovedomí objednávateľa, a to ústne alebo odoslaním e-mailovej správy. Za prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní pobytu sa považuje aj včasné a riadne uhradenie celej sumy uvedenej v zálohovej faktúre.

 

2.7 Po uskutočnení úhrady zálohovej faktúry nie je možné objednávku zrušiť.

 

2.8 Objednávateľ sa zaväzuje originál zaplatenej faktúry vytlačiť, podpísať a zabezpečiť jej riadne a bezpečné uschovanie. Objednávateľ zaplatením predfaktúry prejavuje súhlas s VPÚZ a zmluva o obstaraní pobytu uzatvorená podľa tohto článku týchto VPÚZ sa považuje za zmluvu o obstaraní pobytu, ktorá má inú vhodnú formu v súlade s ustanovením § 741b Občianskeho zákonníka.

 

2.9 Uhradenie zálohovej faktúry je možné uskutočniť buď prevodom na účet spoločnosti kamcezvikend.sk,s.r.o. alebo priamym vkladom na účet spoločnosti kamcezvikend.sk,s.r.o. Zároveň spoločnosť kamcezvikend.sk,s.r.o. umožňuje vykonať platbu aj prostredníctvom platobného terminálu banky ČSOB.

 

3. Ceny zájazdov a ďalších poskytovaných služieb a platobné podmienky

3.1 Cena pobytu je stanovená dohodou medzi objednávateľom a CA. CA má právo na úhradu ceny pobytu pred jeho uskutočnením. Objednávateľ je povinný uhradiť dojednanú cenu a to na základe zálohovej faktúry, ktorá bude objednávateľovi doručená prostredníctvom e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu pobytu v lehote uvedenej v zálohovej faktúre, v opačnom prípade je CA oprávnená odstúpiť od zmluvy o obstaraní pobytu, objednávateľ je v takomto prípade povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CA nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli; ak zmluva ešte nebola platne uzatvorená, právny vzťah nevznikne a objednávateľ nemá nárok na účasť na zájazde.

 

3.2 Ceny zájazdov zahŕňajú dopravu, ubytovanie pokiaľ v popise pobytu nie je uvedené inak.

 

3.3 Objednávateľ má nárok na poskytnutie objednaných služieb iba pri zaplatení ceny pobytu v plnej výške.

 

3.4 V prípade, ak dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene pobytu, zmene kurzu eura použitého na určenie ceny pobytu v priemere o viac ako 5 %, a ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím pobytu, je CA oprávnená jednostranne, bez súhlasu objednávateľa, zvýšiť cenu pobytu. Prípadné zvýšenie ceny pobytu bude prevedené o čiastku zodpovedajúcu hodnote, o ktorú došlo k navýšeniu ceny; CA je povinná informovať objednávateľa o zvýšení ceny v lehote 21 dní pred začatím pobytu a v písomnej forme.

 

3.5 Celkovú sumu je potrebné uhradiť na účet spoločnosti buď bankovým prevodom (Internet Banking) alebo priamym vkladom na účet. Bankové spojenie – SK9211000000002925858251

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Objednávateľ má právo na riadne a včasné poskytnutie objednaných a zaplatených služieb.

 

4.2 Objednávateľ má právo požadovať od CA všetky informácie, ktoré sa týkajú objednávaných služieb.

 

4.3 Objednávateľ má právo na reklamáciu poskytnutých služieb za podmienok uvedených v čl. 7 týchto VPÚZ.

 

4.4 Objednávateľ je povinný podávať úplné a pravdivé údaje o sebe ako aj ďalších účastníkoch, potrebné k obstaraniu dopravy a ubytovania, bezodkladne informovať o zmenách týchto osobných údajov a zaplatiť za objednané služby dojednanú cenu.

 

4.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu pobytu v súlade s čl. 3 týchto VPÚZ.

 

4.6 Objednávateľ je povinný sa dostaviť v stanovenom čase a na stanovené miesto zrazu/odjazdu so všetkými dokladmi požadovanými podľa cestovných pokynov. Objednávateľ je povinný dodržiavať pasové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy krajiny do ktorej cestuje.

 

4.7 Objednávateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov pobytu. Objednávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorú počas pobytu zavinil svojim protiprávnym konaním v dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom zariadení.

 

4.8 CA sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi objednané a zaplatené služby riadne a včas v súlade so zmluvou o obstaraní pobytu a týmito VPÚZ a zaväzuje sa poskytnúť objednávateľovi o služby CA všetky informácie a doklady nevyhnutne potrebné k realizácii objednanej služby (predovšetkým poskytne informácie o mieste a čase odletu, adrese ubytovania, spôsobe dopravy a iné).

 

4.9 Po pripísaní celkovej ceny objednaných tovarov na účet spoločnosti kamczevikend.sk,s.r.o. je obratom zaslaný objednávateľovi originál faktúry, ktorý možno použiť ako daňový doklad.

 

5. Zmeny zmluvy o obstaraní pobytu

5.1 Ak je CA nútená pred začatím pobytu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny pobytu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Ak CA navrhne zmenu zmluvy podľa tohto odseku, má objednávateľ právo rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľ musí písomne oznámiť CA v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, keď bol objednávateľovi doručený návrh na zmenu zmluvy.

 

5.2 Pri uskutočnení pobytu môže dôjsť aj k iným – malým zmenám. Malou zmenou sa pre účely týchto VPÚZ rozumie napr. zmena trasy, zmena termínu odchodu alebo odletu o menej ako 24 hodín, ďalej zmena ubytovacieho zariadenia, prípadne i strediska pokiaľ bude náhradné ubytovanie poskytnuté v zariadení rovnakom, alebo vyššej kategórie, a to aj v prípade ak k zmene dôjde počas pobytu; za malú zmenu sa považujú aj iné malé zmeny v organizácii stravovania, poskytovania doplnkových služieb a pod., ktoré CA nemôže ovplyvniť. V prípade týchto zmien nedochádza k zmene ceny pobytu. Objednávateľ berie na vedomie, že vyššie uvedené tzv. malé zmeny nie sú dôvodom na reklamáciu poskytnutých služieb. CA si vyhradzuje právo jednostranne uskutočniť malé zmeny.

 

5.3 Pred začatím pobytu môže objednávateľ písomne oznámiť CA, že pobytu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v lehote 24 hodín od uzatvorenia zmluvy o obstaraní pobytu a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Objednávateľ berie na vedomie, že vo väčšine prípadov zmenu osoby ako účastníka pobytu nie je možné vykonať z dôvodu, že rezervačný systém alebo letecký prepravca alebo iný dodávateľ služby vykonanie takejto zmeny nepripúšťa alebo pripúšťa, ale iba za podmienky zaplatenia príslušného poplatku. CA o tejto skutočnosti bude bezodkladne informovať objednávateľa. Ak z odôvodnených príčin, ktoré nie sú na strane CA, zmenu v osobe účastníka nie je možné vykonať, pobytu je povinný sa zúčastniť pôvodný objednávateľ. V prípade, ak je možné zmenu účastníka pobytu vykonať, dňom doručenia oznámenia o zmene sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny pobytu a úhradu nákladov, ktoré CA v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

 

6. Odstúpenie od zmluvy o obstaraní pobytu

6.1 CA môže pred začatím pobytu od zmluvy o obstaraní pobytu odstúpiť len z dôvodu zrušenia pobytu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté.

 

6.2 Objednávateľ má právo pred začatím pobytu od zmluvy o obstaraní pobytu odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia CA. V takomto prípade je objednávateľ povinný uhradiť CA zmluvnú pokutu pozostávajúcu zo storno poplatku uvedeného v tomto odseku. V prípade vzniku povinnosti objednávateľa zaplatiť CA zmluvnú pokutu, objednávateľ súhlasí s tým a berie na vedomie, že zmluvná pokuta bude započítaná do zaplatenej ceny pobytu a CA vráti objednávateľovi zaplatenú cenu pobytu zníženú o zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty za odstúpenie od zmluvy podľa tohto odseku je 100 % z celkovej ceny pobytu. Ustanovenia tohto odseku sa nepoužijú pre prípad odstúpenia od zmluvy upravený v ods. 5.1 týchto VPÚZ.

 

6.3 Ak odstúpi objednávateľ od zmluvy o obstaraní pobytu podľa ods. 5.1 týchto VPÚZ alebo ak odstúpi CA od zmluvy o obstaraní pobytu z dôvodu zrušenia pobytu pred jeho začatím, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CA na základe novej zmluvy o obstaraní pobytu poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve o obstaraní pobytu, ak CA môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy o obstaraní pobytu podľa tohto odseku sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy o obstaraní pobytu považujú za platby podľa novej zmluvy o obstaraní pobytu. Ak je cena nového pobytu nižšia ako už uskutočnené platby, je CA povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

 

6.4 Ak CA zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

 

6.5 CA je oprávnená zájazd zrušiť z dôvodov pôsobenia tzv. vyššej moci (t. j. takých okolností, ktoré CA nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä z dôvodu živelných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie alebo teroristických útokov v oblasti konania pobytu); v takomto prípade má CA právo na úhradu už poskytnutých služieb; v prípade prerušenia pobytu z tohto dôvodu je CA povinná urobiť opatrenia potrebné k zabezpečeniu návratu objednávateľa, náklady s tým spojené nesú obe strany rovnakým podielom. CA je oprávnená zrušiť zájazd, ak od CA nemožno spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia pobytu alebo jeho ďalšieho priebehu; o týchto dôvodoch je CA povinná objednávateľa bezodkladne informovať; ustanovenia predchádzajúcej vety sa použijú primerane aj v tomto prípade. CA je oprávnená zrušiť zájazd taktiež v prípade závažného porušenia povinností uvedených v zmluve o obstaraní pobytu alebo v týchto VPÚZ objednávateľom. Za závažné porušenie povinností objednávateľom sa považuje aj konanie, ktoré vážne narušuje priebeh pobytu alebo ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov pobytu, ako aj porušenie platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo platných právnych predpisov hostiteľskej (prípadne tranzitnej) krajiny. V takomto prípade objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie alikvótnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej je objednávateľ povinný nahradiť CA náklady spojené so spiatočnou dopravou. Nároky CA na náhradu spôsobenej škody tým nie sú dotknuté.

 

6.6 Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy o obstaraní pobytu objednávateľa porušenie povinností CA, ktoré sú určené zmluvou o obstaraní pobytu alebo platným právnym predpisom, alebo ak CA odstúpi od zmluvy o obstaraní pobytu pred začatím pobytu z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť cestovnej agentúre zmluvné pokuty vo výške 25 % z celkovej ceny pobytu a CA je povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny pobytu podľa zrušenej zmluvy.

 

6.7 Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CA určených zmluvou o obstaraní pobytu alebo platným právnym predpisom alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy v prípade uvedenom v odseku 6.2, je CA povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny pobytu podľa zrušenej zmluvy o obstaraní pobytu, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CA zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté

 

7. Zodpovednosť CA a reklamačné konanie

7.1 CA zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o o obstaraní pobytu bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CA, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci pobytu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CA. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CA.

 

7.2 Ak nesplní CA povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní pobytu alebo z platných právnych predpisov riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CA bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia pobytu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o obstaraní pobytu, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho odseku.

 

7.3 CA je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním pobytu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. V takýchto prípadoch je CA povinná poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.

 

7.4 CA nenesie zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou pobytu podľa zmluvy o obstaraní pobytu alebo ktoré si objednávateľ objedná nad rámec zmluvy o obstaraní pobytu a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

 

7.5 Ak po začatí pobytu CA neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

 

7.6 Ak pokračovanie pobytu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CA povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

 

7.7 Ak služby podľa odseku 7.5 týchto VPÚZ nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CA povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny pobytu. V prípade, že súčasťou pobytu je aj doprava, je CA povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je CA povinná vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

 

7.8 V prípade, ak objednávateľ nenastúpi na zájazd, alebo nezačne čerpať služby riadne zabezpečené CA z akéhokoľvek dôvodu, prípadne služby na základe vlastného rozhodnutia nevyčerpá vôbec, alebo len sčasti, nemá nárok na vrátenie časti ceny pobytu za nevyčerpané služby.

 

7.9 Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

 

7.10 Na všetky reklamácie podané v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je CA povinná odpovedať bezodkladne písomnou formou, avšak najneskôr v lehote 30 dní od obdŕžania reklamácie.

 

7.11 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim kamcezvikend.sk, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Spoločnosť kamcezvikend, s.r.o. týmto oznamuje objednávateľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude kamcezvikend.sk, s.r.o. ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje objednávateľa (Meno, Priezvisko, Adresa, PSČ, tel. kontakt, email) bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov objednávateľa bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch medzi kamcezvikend.sk, s.r.o. a objednávateľom a spracúvanie osobných údajov objednávateľa je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán.
Objednávateľ berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté objednávateľom v objednávkovom procese budú zo strany kamcezvikend.sk, s.r.o. ďalej poskytnuté príslušným dodávateľom na účely poskytnutia služieb požadovaných objednávateľom, vrátane cezhraničných prenosov.

 

8.2 CA sa riadi pri spracovaní informácií o objednávateľoch platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky informácie o objednávateľovi slúžia výhradne pre internú potrebu CA, okrem nevyhnutných údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie požadovaných služieb. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z databázy spoločnosti.

 

8.3 Objednávateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013, aby kamcezvikend.sk, s.r.o. uschovával jeho osobné údaje týkajúce sa zasielania informácií za účelom priameho marketingu (napr. informácie o nových produktoch, službách, zľavách, aktuálnych akciách…) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Objednávateľ udeľuje tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov objednávateľa. kamcezvikend.sk, s.r.o. po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov objednávateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu objednávateľa do kamcezvikend.sk, s.r.o..
kamcezvikend, s.r.o. vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. kamcezvikend, s.r.o. vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo inej ním ustanovenej povinnosti.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VPÚZ nadobúdajú účinnosť 7.7.2011 CA si vyhradzuje právo na zmenu týchto VPÚZ.

 

9.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú predovšetkým príslušné ustanovenia zákona č. 281/2001 Z. z. o pobytoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2004 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v ich platnom znení.

 

9.3 Objednávateľ podpisom zmluvy o obstaraní pobytu potvrdzuje, že sa oboznámil s VPÚZ, ich textu rozumie, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu a bez výhrad ich akceptuje.

 

V Košiciach, dňa 01.07.2014

Za správnosť a úplnosť znenia týchto VPÚZ ku 01.07.2014

kamcezvikend.sk, s.r.o.
Marek Lumtzer, konateľ

Menu

+ Všetky Zľavy
+ Recenzie
+ Ako To Funguje
+ Darčekové poukážky

Bezpečný nákup

saec.png  poistovna.png

visa.png     sacka.png

Kontakt

kamcezvikend.sk, s r.o.

Južná trieda 74 Košice 040 01

tel: +421 911 600 010

e-mail: info@KamCezVikend.sk